i enciclopèdia.cat | El cercador de referència en català

Diccionaris

El més extens i complet (més de 88.500 entrades). Inclou etimologia, partició sil·làbica, pronúncia d’estrangerismes, terminologia, molts exemples.

Més de 9.000 verbs conjugats. La manera més fàcil i ràpida de consultar la conjugació de qualsevol verb, regular o irregular.                                                                      

75.000 sinònims, entre els quals un gran nombre de locucions i frases fetes. 15.000 mots afins, que tenen alguna relació amb l’entrada o amb algun dels sinònims.

56.000 entrades, 105.000 accepcions, 17.000 locucions, frases fetes i refranys, 15.000 exemples d'ús, 2.200 noms de lloc i de persona, històrics i mitològics

58.000 entrades, 114.000 accepcions, 18.000 locucions, frases fetes i refranys, 15.000 exemples d’ús, 2.400 noms de lloc i de persona, històrics i mitològics

60.000 entrades, 112.000 accepcions, 23.000 locucions, frases fetes i refranys, 13.000 exemples d'ús, 1.700 noms de lloc i de persona, històrics i mitològics

55.000 entrades, 117.000 accepcions, 23.000 locucions, frases fetes i refranys, 31.000 exemples d'ús, 2.200 noms de lloc i de persona, històrics i mitològics

41.150 entrades, fraseologia i exemples d’ús, Anglès britànic i americà

38.300 entrades, 631.000 subentrades o exemples d’ús, anglès britànic i americà

50.000 entrades, 93.000 accepcions, 19.000 locucions, frases fetes i refranys, 11.000 exemples d'ús, 1.400 noms de lloc i de persona, històrics i mitològics.

50.000 entrades, 88.000 accepcions, 27.000 locucions, frases fetes i refranys i 1.000 noms de lloc i de persona, històrics i mitològics                                             

Llegir més...