Les polítiques culturals

Aquest mapa vol representar un dels reptes bàsics de les societats contemporànies: el diàleg entre la identitat i la diversitat. Les polítiques culturals públiques es poden entendre com el conjunt de programes, accions i intervencions que les instàncies de govern (les que han de vetllar per l’interès general: ajuntaments, estats, organitzacions internacionals...) porten a terme, en la intersecció de la identitat i la diversitat, per a respondre a les necessitats culturals dels ciutadans.

S’ha cartografiat el grau de ratificació dels tres principals convenis culturals de la...