El poblament humà dels sistemes litorals

La colonització humana del litoral

Els espais litorals han ofert a l’espècie humana una quantitat i una varietat tan grans de recursos que, de molt antic, han estat llocs d’elecció per als assentaments humans, llevat d’aquells punts específics que per circumstàncies adverses (insalubritat, extremositats climàtiques, etc.) no els han assegurat un mínim de recursos o de confort. Les ribes marines, en particular a les regions deltaiques i estuarianes, són unes àrees molt productives en les quals els humans, a partir del Neolític, han consolidat un model de producció forçada de recursos d...