La il·lustració de manuscrits i el nou estil del 1400

Caplletra N amb les figures de sant Pere i sant Pau, del Missal de Santa Eulàlia.

CB/ACB, ms. 116, foli 274 – G.Serra

A la darreria del segle XIV la renovació general de les arts figuratives no va deixar al marge la il·lustració de manuscrits. Pels volts del 1400 es començaren a imposar transformacions ostensibles en la tradició italianitzant i la implantació del gòtic internacional prosperà, per bé que els canvis no foren unitaris ni tingueren sempre un caràcter radical.

La il·lustració catalana de l’internacional ens ha llegat obres ben diverses i també esplèndides, les...