La política científica i tecnològica de la Generalitat de Catalunya

El marc jurídic que ha permès el desenvolupament d’una política de recerca i desenvolupament (R+D) a Catalunya és l’Estatut d’Autonomia del 1979, a partir del qual el govern de la Generalitat va iniciar les actuacions pertinents per a fer efectives les transferències de competències de l’Estat. En aquest context, l’Estatut estableix en l’article 9.7 que Catalunya té competència exclusiva en matèria d’investigació, sense perjudici del que disposa l’article 149.1.15 de la Constitució espanyola, que atorga a l’Estat competència exclusiva en matèria de foment i coordinació general de la...