Els diaris i les revistes

L’índex de lectura de premsa ha estat considerat tradicionalment un indicador del nivell sociocultural dels diferents països. Per això no ha d’estranyar que en el mapa es mostri clarament reflectit que aquest índex (nombre d’exemplars per cada 1.000 habitants) és més alt en països desenvolupats i amb un bagatge de producció cultural més gran.

Destaca especialment l’elevat índex assolit als països europeus nòrdics. N’hi ha cinc que es troben entre els deu països del món amb uns índexs de lectura més elevats (amb mitjanes que arriben a superar els 500 exemplars per mil...