Bibliografia general referent al romànic del Conflent

  • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Catalunya carolíngia, vol. II (I), Els diplomes carolingis a Catalunya, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1926-50
  • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: La batalla del adopcionismo en la descomposición de la iglesia visigoda. Discurso leído en la recepción pública de D. R. de A. en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona el 18 de diciembre de 1949, Barcelona 1949
  • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Com neix i com creix un gran monestir pirinenc abans de l’any mil: Eixalada-Cuixà, “Analecta Montserratensia” (Montserrat), vol. VIII, pàgs. 125-337 (reproduït en...