El marc històric del romànic del Conflent

Antecedents: de la prehistòria a la fi del món romà

Les primeres empremtes humanes al paleolític inferior

Les indústries lítiques més antigues només es troben a la part més baixa del Conflent, a la conca de Rodés. N’hi ha pogut haver més amunt, a les conques de Prada i Vinçà, però, atesa la configuració d’aquestes valls, els al·luvions del Quaternari antic han estat desmantellats en el decurs dels mil·lennis, i per tant ha desaparegut qualsevol vestigi d’aquestes probables indústries. Les de Rodés es van conservar gràcies a les condicions geològiques favorables del lloc.

Les assídues...