El marc històric del romànic del Berguedà

Antecedents

Mapa del Berguedà amb la senyalització de les necrópolis i estacions.

J. Bolòs

L’època anterior a la dominació franca, un llarg període de temps, és molt poc coneguda a la comarca del Berguedà. Els estudis arqueològics són mínims i la zona és molt escassament referenciada en els texts històrics.

Les troballes de sílex i destrals de pedra a l’alt Berguedà (valls de Brocà i Lillet) i al baix Berguedà (Casserres, Capolat, Sagàs, etc.) permeten d’assegurar que el Berguedà estava mínimament poblat al Neolític, almenys des del final d’aquest període. Cal pensar que el...