Conducta sexual humana

És anomenat conducta sexual humana el conjunt de comportaments, més o menys característics, per mitjà dels quals es manifesta la sexualitat en l’ésser humà. En realitat, es tracta d’un concepte molt ampli, ja que hi ha qui opina que pràcticament tota conducta humana té algun component d’índole sexual, mentre que d’altres el restringeixen a aquelles pràctiques en què, d’una o d’altra manera, entra en joc la resposta sexual.

En l’ésser humà la conducta sexual és extraordinàriament variada, especialment si es compara amb la dels animals. En aquests, la sexualitat està regida estrictament per...