Anatomia i fisiologia del sistema immunitari

El sistema immunitari és format per un conjunt d’elements molt variats —no tan sols corresponents a teixits i cèl·lules, sinó també molècules de diversos tipus—, els quals es destribueixen per tot l’organisme i mantenen una estreta interrelació funcional, per bé que sense conformar una veritable unitat anatòmica. De fet, el sistema immunitari és més aviat una unitat funcional que estructural, ja que la majoria dels elements que la componen tenen la funció específica d’ocupar-se de l’activitat defensiva. Fins i tot, des del punt de vista anatòmic i histològic, la major part dels components del...