Les cavitats subterrànies aïllades

El procés de formació de coves i avencs

La formació de coves s’ha de situar en el context, més general, dels processos erosius que s’encarreguen de desfer lentament la superfície de l’escorça terrestre. La majoria de les grans cavitats són el resultat dels processos de dissolució que tenen lloc al si d’algunes roques. El conjunt de morfologies i de processos físico-químics responsables de l’erosió, molt específica i fins i tot original, que es manifesta en tota mena de roques solubles, s’engloba dins l’estudi dels fenòmens i els materials càrstics.

La carstificació

Tall esquemàtic...