Caixa Catalunya (1926-1995)

Logo de la Caixa Catalunya.

La creació de la Caixa d'Estalvis Provincial de la Diputació de Barcelona (1926)

Els precedents

Les caixes provincials

Les Diputacions provincials foren projectades per la Constitució liberal i centralista, promulgada per les Corts de Cadis el 1812, i confirmades per la divisió provincialde l’estat l’any 1833. El 1882 es promulgà una Ley Provincial, que revisava les facultats dels governadors civils i de les Diputacions. El primer era l’autoritat política, mentre que les Diputacions eren l’autoritat administrativa, sotmesa als governadors, però...