La moneda del comtat d'Empúries

L’Empordà fou, al segle VIII, el lloc on s’inicià l’encunyació de moneda comtal catalana.

Aquest paper capdavanter, el tingué per segona vegada. Cal recordar que foren les colònies gregues de Roses i Empúries les que originaren la circulació de les primeres monedes a casa nostra, i el lloc del nostre àmbit territorial fou on es bateren per primer cop a l’edat antiga(*).

Novament, aquesta primacia no solament té un caràcter restringit a l’àmbit català, sinó un abast peninsular. Si en temps antics Roses i Empúries, amb la moneda grega juntament amb les púniques d’altres procedències...