La il·lustració de manuscrits en temps de Bernat Martorell

Crucifixió inclosa en el Salteri ferial i llibre d’hores, atribuïda, juntament amb l’Anunciació i altres miniatures del llibre, a la mà de Bernat Martorell.

©AHCB, ms. A-398, foli 15v – P.Parer

En el transcurs del segle XV el llibre il·lustrat a Catalunya va anar perdent la importància de què havia gaudit en etapes anteriors. L’escola valenciana es mantingué molt activa, i encara forní un nombre considerable d’obres de qualitat vinculades al taller dels Crespí. El rei Alfons el Magnànim, com havia fet Martí l’Humà en temps anteriors, es refià dels miniaturistes de València i els...