Mobiliari litúrgic

Plaques de cancell

A continuació passem a fer un inventari dels cancells d’època romana tardana i visigòtica localitzats a Catalunya, a excepció dels de Tarragona i Barcelona, que ja han estat estudiats en apartats anteriors.

Cancell de la vil·la Fortunatus

Aquest cancell es conserva al Museo de Zaragoza. Fa 1,07 × 0,65 × 0,21 m. Es tracta d’una peça parcialment conservada. J. Serra i Ràfols el va trobar en una de les cambres que donaven al peristil (núm. 25 de la planta que publica, pàg. 12), trencat en sis fragments (com es veu a la planta IX, 2). El seu motiu principal és un crismó...