Francí Vicenç, prior de Tarragona (1494-1497)

El 22 de juliol de l’any 1494, dia de santa Magdalena, foren extrets els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Pere Terrades, canonge, sagristà major i paborde d’Aran a la seu de Girona, no jurà; diputat militar: Miquel d’Oms, donzell de Perpinyà; diputat reial: Francí Guerau de Vallseca, ciutadà de Barcelona; oïdor eclesiàstic: Sebastià Sala, canonge de Vic beneficiat de la seu de Barcelona; oïdor militar: Joan Bertran, cavaller habitant de Girona, insaculat per la sotsvegueria de Besalú; oïdor reial: Guillem Pere, burgès de Puigcerdà.

A causa de l’epidèmia que assolava...