Pedro de Mendoza, abat de Santes Creus (1497-1500)

El 22 de juliol de l’any 1497, dia de santa Magdalena, foren extrets els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Diomedes de Vilaragut i Pardo de la Casta, castellà d’Amposta, no jurà; diputat militar: Francesc de Guimerà, donzell i varvassor, de la vegueria de Montblanc; diputat reial: Vicenç Orrit, ciutadà de Lleida, doctor en ambdós drets; oïdor eclesiàstic: Esteve de Garret, canonge de Tortosa, ardiaca de Borriol; oïdor militar: Guerau Bisbal, donzell de la vegueria de Vilafranca del Penedès; oïdor reial: Joan de Gualbes, ciutadà de Barcelona.

En la segona elecció de diputats...