El panorama edàfic en l’àmbit monsònic

La gènesi edàfica

El coneixement dels sòls dins l’àmbit monsònic és encara parcial. Tanmateix, se n’han efectuat estudis aprofundits sobretot a l’Índia, a Tailàndia i a Indonèsia (est de Java), basant-se en els quals hom pot concloure idees generals per a tot l’àmbit.

En aquestes zones, els sòls són formats sobre un ampli ventall de roques sedimentàries, metamòrfiques i eruptives i en dipòsits al·luvials de terrassa del Plistocè mitjà i superior. Els processos edafogènics que s’hi donen són similars als de les selves tropicals, i poden ser assimilats amb el tipus de meteorització ferral...