Les societats comanditàries i altres

Participació de Francesc Vilumara i Companyia, Socitat en comantita.

La majoria de les empreses catalanes, no individuals, que es creen al segle XIX tenen la naturalesa jurídica de societats comanditàries o en comandita. En aquestes societats hi ha dues classes de socis: els col·lectius i els comanditaris. Els primers hi aporten fons, figuren en la denominació de la societat i són els responsables de la direcció, de manera que responen amb tot el seu patrimoni davant els creditors. Els socis comanditaris també aporten fons, però no figuren en el nom de l’empresa ni...