Urgència càrdio-vascular

Definició, importància i tipus principals

Les urgències càrdio-vasculars, és a dir, els trastorns del cor o de la circulació sanguínia que es presenten sobtadament i alteren les funcions vitals, constitueixen una de les principals causes de mortalitat en els països desenvolupats. Les malalties càrdio-vasculars són causa en conjunt de prop del 47% de les morts produïdes a Espanya. Destaquen principalment per llur freqüència dos tipus d’urgències càrdio-vasculars: l’atac de cor, com és anomenada popularment la cardiopatia isquèmica aguda, causant de l’I 1% de morts al nostre país, i l’atac...