La ramaderia i el bosc

El bestiar, la llana, la carn i els mitjans de transport

Una esquella, amb el so de la qual el cap de bestiar guia el ramat.

Carrutxa

En el món pagès, per poder llaurar, passar els rascles, batre o traginar tota mena de productes es necessitava bestiar de tir, ja fossin bous, cavalls, mules o ases. Per a complementar l’alimentació es necessitaven gallines, conills, porcs o xais. Però la demanda també venia dels sectors no pagesos: els traginers necessitaven animals per al transport; les ciutats, carn per a les carnisseries públiques, que en subministraven a la població; els...