Les institucions

L’església

S’entén per Església el conjunt de seguidors de les doctrines de Jesús de Natzaret. Segons la història, Jesús nasqué a Palestina l’any 754 de la fundació de Roma i morí entorn de l’any 33 de la nostra era, que comença amb el seu naixement. Molts historiadors han fet noves precisions sobre la cronologia exacta de la seva vida per bé que aquí no tenen cabuda. Els seus seguidors van constituir una societat que va prendre el nom d’Església, derivat del mot grec ecclesia, que significa ‘assemblea’. Molt aviat van establir-ne el centre a Roma i tingueren com a cap el papa, considerat...