Aldo Leopold: una ètica biocèntrica

The land ethic” (‘L’ètica de la terra’), més que un al·legat conservacionista, com se l’ha considerat sovint, és una veritable reflexió filosòfica. Alguns hi veuen les arrels remotes del pensament integrista de l’anomenada “deep ecology” o ‘ecologisme profund’. De fet, el seu biocentrisme portà Aldo Leopold a “pensar com si fos una muntanya” i estendre les exigències de l’ètica al respecte vers el patrimoni natural en general, i més particularment vers la totalitat dels éssers vivents que s’hi troben. En canvi, al contrari que alguns ecologistes integristes d’avui, Leopold no és pas contrari...