Arthur G. Tansley: la invenció del terme ecosistema

Al rerefons d’aquest text fundacional és implícita la idea que el concepte d’ecosistema es pot aplicar, si no a totes les escales, almenys a escales molt diferents. Això ha comportat nombroses divergències lligades a les clàssiques qüestions de límits: a partir de quines dimensions, espacials o temporals, ens trobem en presència d’un ecosistema? Però el secret no rau en les dimensions ni en els límits, sinó en el nivell d’integració. L’ecosistema és el nivell d’integració en el qual els elements que interactuen, en un marc ambiental donat, són organismes, es tracti d’un bassiol o de la...