Banc de Catalunya (1881-1892)

La constitució

Aquest primer Banc de Catalunya —cap relació amb el d’Evarist Fàbregas i els germans Recasens— es constituí a Barcelona el 16 d’abril de 1881. Els promotors es proposen crear una “sociedad anónima de crédito que contribuya al desarrollo y fomento de las empresas de interés público y sirva a la necesidad que se siente de un auxilio a la industria y al comercio” (de l’escriptura de constitució). S’estableix un capital de 40 milions de pessetes, representat per 80 000 accions de 500 pessetes cadascuna. En un primer moment es desemborsarà el 25% del capital subscrit, o sigui deu...