Símptomes i signes de les malalties de l’aparell digestiu

Els trastorns de l’aparell digestiu poden ocasionar manifestacions molt diverses. Els símptomes o manifestacions subjectives més freqüents són: disfàgia, pirosi, regurgitacions, eructes, dispèpsia, nàusees i vòmits, dolor abdominal, meteorisme o flatulència, espoderaments i tenesme, i coïssor anal. Els signes o manifestacions objectives més freqüents són: halitosi, boqueres, hematèmesi, restrenyiment, diarrea, melena, icterícia, esteatorrea, ascites, hepatomegàlia i esplenomegàlia.