Bronzes d’indumentària de les valls del Llobregat i del Besòs

Procedents dels diferents jaciments i intervencions arqueològiques efectuades en el territori analitzat, especialment necròpolis, s’han recuperat nombrosos materials funeraris, com també diversos objectes d’abillament i bronzes d’indumentària. Presentem aquí un recull de tots aquests materials, separats del seu context arqueològic, ja comentat en un altre capítol; aquests han estat desglossats en dos apartats: d’una banda, els materials de procedència funerària i, d’altra banda, els materials procedents d’altres contexts.

Materials funeraris

Necròpoli del Collet del Cargol (Sant Mateu de

...