Símptomes i signes patològics de l’aparell càrdio-vascular

Les alteracions de l’aparell càrdio-vascular poden generar manifestacions molt diverses. Així, es poden presentar manifestacions subjectives, els anomenats símptomes, com ara dispnea, dolor precordial, claudicació intermitent o palpitacions. O bé és poden produir alteracions objectives, els signes, d’entre les quals destaca l’edema i les modificacions de la coloració i la temperatura cutània, com cianosi, rubefacció, pal·lidesa i fredor cutània. Aquestes manifestacions, que són només algunes de les que els trastorns càrdio-vasculars solen provocar, poden presentar una intensitat molt diferent...