Noms i adjectius

El plural dels mots acabats en -ig, -sc, -st i -xt

Fem amb -s els noms i adjectius acabats en -ig, tot i que admetem la variant -os per a les obres literàries i els llibres de text.

bombardeigs / bombardejos, lleigs / lletjos
Però: khmers rojos

Optem pel plural amb la terminació -os en els noms i adjectius acabats en -sc, -st i -xt.

cascos, manifestos, contextos
bascos, justos, mixtos

El plural de noms propis, manlleus i noms compostos

Evitem la flexió del plural en noms propis. Podem adaptar-los a noms comuns, en minúscula inicial, si no són topònims.

dos exemplars de la...