Els arqueociats

Els arqueociats formen un grup fòssil que apareix exclusivament en fàcies carbonatades del Cambrià. Els seus esquelets calcaris, tant individuals com colonials, són ben coneguts. L’esquelet, anomenat copa, té forma de con invertit o de cilindre de doble muralla (interna i externa), connectada per mitjà d’envans o septes verticals radials que limiten un volum de secció anul·lar, anomenat interval; la part basal presenta, generalment, una expansió amb fixacions en forma d’arrels. Les dimensions del diàmetre solen oscil·lar entre els 10 i els 25 mm, i l’altura entre els 80 i els 150 mm.

...