Els cnidaris fòssils

Característiques generals

Els cnidaris fòssils poden prendre aspectes molt diversos pel fet que poden correspondre a pòlips individuals o bé a colònies de morfologia variada. La fotografia correspon a una colònia típica del grup dels favins, de l’espècie Hydnophyllia scalaria (× 3,5), força repartida per tot l’Eocè superior català, i procedent en aquest cas de Castellolí (Anoia). Hom hi pot reconèixer les sèries de calzes, més o menys meandroides, que convergeixen cap al centre de la colònia, cosa que caracteritza l’espècie. Noteu que els septes de dues sèries veïnes s’ajunten a...