Breu història de la indústria

Les activitats industrials de l’antiguitat

Durant la prehistòria ja es realitzaven activitats no agrícoles que tenien certa rellevància, en especial l’explotació de les mines, que al seu torn era la base de tota una sèrie d’activitats manufactureres, com la producció d’objectes de metall. A Anatòlia, per exemple, durant el sisè mil·lenni aC ja es produïen manufactures d’aram treballat amb martell. Posteriorment ja trobem una producció industrial molt diversificada. Els egipcis van ser especialment hàbils en l’elaboració de les joies, de la llana i del lli, mentre que els babilonis...