El sector econòmic terciari

La importància dels serveis en el món d’avui

En l’àmbit de les economies modernes hi ha un gran nombre d’activitats i sectors econòmics que no produeixen béns materials i, per tant, no corresponen ni al sector primari (agricultura i activitats que hi estan relacionades) ni al secundari (indústria). Aquests sectors i activitats, indispensables per al funcionament de les societats actuals, solen rebre el qualificatiu de terciaris. Antigament, les activitats terciàries s’identificaven essencialment amb els serveis relatius a la circulació de les mercaderies i les persones (comerç, mitjans de...