Els colors de les indianes

Les matèries tintòries

Origen natural dels principals colors a mitjan segle XIX.

Barcelona es convertí en una gran productora de teles estampades durant els darrers anys del segle XVIII i primers del XIX. Eren les “indianes”, que mereixen un capítol a part, dintre del volum dedicat als industrials cotoners.

Una indiana és un teixit cru al qual s’incorporen unes matèries tintòries que li donen color o colors, amb un disseny o dibuix determinat.

El color industrial no és un element que s’apliqui exclusivament als teixits estampats. Hi ha d’altres produccions que també demanen...