Corea de Huntington

Definició

La corea de Huntington, anomenada també corea crònica progressiva, corea hereditària o corea major, és una malaltia hereditària caracteritzada per l’aparició de moviments coreics i alteracions psíquiques que se solen iniciar en l’edat adulta i empitjoren progressivament fins que arriben a causar demència i complicacions mortals.

Freqüència i causes

La corea de Huntington és una malaltia relativament estranya. Afecta aproximadament cinc persones de cada 100.000. És deguda a una alteració genètica, localitzada al cromosoma 4, que té un risc de transmissió als fills d’un 50%.

...