Fibrosi pulmonar

Definició

La denominació fibrosi pulmonar, equivalent a la de malaltia intersticial difusa del pulmó o alveolitis fibrosant, inclou una sèrie de trastorns que alteren l’espai que queda entre els alvèols, o espai intersticial, que consisteix en una substitució del teixit que normalment ocupa aquest espai per una gran quantitat de fibres de col·lagen, cosa que redueix la capacitat de distensió del pulmó, limita la capacitat respiratòria i ocasiona una insuficiència respiratòria.

Causes i tipus

La fibrosi pulmonar es pot presentar com a complicació d’una malaltia pulmonar prèvia...