Evolució del paisatge al Pla de Barcelona

Mapes de tres moments de la transformació del paisatge entre els segles II aC i el segle XIII.

S. Riera

La romanització del Pla de Barcelona no comportà, a escala regional, canvis substancials en el medi fisic Gran Part de la superfície de la plana i de les serralades litorals (Marina i Collserola) continuaren ocupades per boscos mixtos d’alzina i roure, si bé al sector sud de la plana barcelonina el roure escassejava i l’alzina era dominant. Part de les elevacions calcàries del massís del Garraf ja estaven ocupades per comunitats de garric i margalló. Si bé durant aquest període s...